Im Eishin Ryu gibt es verschiedene Katas (Formen).  

Katas der Serie Toho

 1. Maegiri 
 2. Zengogiri 
 3. Kiriage 
 4. Shihogiri 
 5. Kissakigaeshi 

Katas der Serie Seiza 

 1. Mae 
 2. Migi 
 3. Hidari 
 4. Ushiro 
 5. Yaegaki 
 6. Ukenagashi 
 7. Kaishaku 
 8. Tsukekomi 
 9. Tsukikage 
 10. Oikaze 
 11. Nukiuchi 

Katas der Serie Battoho 

 1. Junto Sono Ichi 
 2. Junto Sono Ni 
 3. Tsuigekito 
 4. Shato 
 5. Shihoto Sono Ichi 
 6. Shihoto Sono Ni 
 7. Zantotsuto 

Katas der Serie Battoho-Okuiai 

 1. Zenteki Gyaku To 
 2. Tateki To 
 3. Koteki Gyaku To 
 4. Koteki Nukiuchi 

Katas der Serie Tatehiza 

 1. Yokogumo 
 2. Toraisoku 
 3. Inazuma 
 4. Ukigumo 
 5. Oroshi 
 6. Iwanami 
 7. Urokogaeshi 
 8. Namigaeshi 
 9. Takiotoshi 
 10. Makkoh 

Katas der Serie Iwaza 

 1. Kasumi 
 2. Hizagakoi 
 3. Tozume 
 4. Towaki 
 5. Shihogiri 
 6. Tanashita 
 7. Ryozume 
 8. Torabashiri 

Katas der Serie Tachiwaza 

 1. Ikizure 
 2. Tsuredachi 
 3. So Makuri 
 4. So Dome 
 5. Shinobu 
 6. Ikichigai 
 7. Sodesuri Gaeshi 
 8. Moniri 
 9. Kabezoe 
 10. Ukenagashi 
 11. Itomagoi Sono Ichi 
 12. Itomagoi Sono Ni 
 13. Itomagoi Sono San 

 

Cookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.
Ok